റോമുവിന് ആശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും  ഉള്ളിലെവിടെയോ ഒരു പേടി വലയം ചെയ്തു കിടന്നിരുന്നു, സെൽവം വരുമ്പോ താനൊരിക്കലും കുരച്ച് സെൽവത്തിന്റെ ശത്രുത സമ്പാദിക്കില്ലെന്ന് അവൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് പതം വരുത്തി  . പാക്കരൻ ചേട്ടന്റെ ചായക്കടയിലും…

ആയിടക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഞൊണ്ടി വാസു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് . ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞൊണ്ടി ഞൊണ്ടി പാക്കരൻ ചേട്ടന്റെ ചായക്കടയിലേക്ക് വഴി ചോദിക്കാൻ വന്ന വാസു ചായയും കുടിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം …

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന  അനേകായിരം ഗ്രഹങ്ങളും  നക്ഷത്രങ്ങളും അവയുൾക്കൊള്ളുന്ന ഗാലക്സികളുമുണ്ട് അവയിൽ  ചിലതാണ്  ഭൂമിയും, എസ്തിയയും    അത്തരം നിഗൂഢതകളുടെ  ആഴവും പരപ്പും മനുഷ്യ ബുദ്ധികൊണ്ട് ഒരിക്കലും  അടയാളപ്പെടുത്താനാകാ…

ദിനങ്ങൾ അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ കറക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എസ്തിയയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും, മനസ്സിലാക്കുവാനും  ഈ കാലയളവിൽ  ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം  കഴിഞ്ഞുവെന്നുള്ളത് എടുത്തുപറയേണ്ടതു തന്നെയാണ്    അവരുടെ ജീവിത ശൈലികൾ , ശ…